Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KLAUZULA INFORMACYJNA ogólna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Twoich Danych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechocinie

Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Ciechocin 167, 87-408 Ciechocin
 e-mailowo: spciech@interia.pl telefonicznie 56 683 77 87, 56 683 77 96 (Nowa Wieś)

 1. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących
  Ci praw: Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu z Inspektorem: e-mail: m.gajewski@jumi212.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką
  i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r.
  o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.).
  Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 3. Podanie danych:
 • w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu.
 • jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, która jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania,
  w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
  i archiwizacji dokumentacji.
 2. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 3. Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:
 • dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;
 • sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;
 • usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:
 • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Data dodania: 2024-01-05 20:45:16
Data edycji: 2024-01-05 20:45:38
Ilość wyświetleń: 103

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej