Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

KLAUZULA INFORMACYJNA BIBLIOTEKA

KLAUZULA INFORMACYJNA

BIBLIOTEKA

 

Klauzula Informacyjna

Biblioteka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa w Ciechocinie reprezentowana przez dyrektora,

Ciechocin 167, 87-408 Ciechocin

spciech@interia.pl telefonicznie 56 683 77 87, 56 683 77 96 (Nowa Wieś)

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres m.gajewski@jumi212.pl

1) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

a) art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dane osobowe czytelników są przetwarzane w celu:

- wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,

- statystycznym,

- zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa

-upowszechniania wiedzy i kultury;

b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania

    danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej

    inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie

    potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne

 

2) Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy.

Dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na jego zlecenie, są to tzw. podmioty przetwarzające m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi wręczeniem prawa, następnie zostaną usunięte:

a) nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia ostatniego skorzystania z usługi świadczonej przez administratora lub złożenia rezygnacji z członkostwa;

b) do przedawnienia ewentualnych roszczeń;

c) do momentu cofnięcia zgody.

 

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

  • wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
    w których były przetwarzane;
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

5) Podania Państwa danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest ona dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie.

6) Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Data dodania: 2024-01-05 20:55:17
Data edycji: 2024-01-05 20:56:01
Ilość wyświetleń: 92

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej