Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój

Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TRIO w Mlewie w Partnerstwie z Gminą Ciechocin realizuje projekt nr RPKP. 10.02.02-04-0005/18 pt. "Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin realizacji: 1.04.2019r. - 31.12.2020r.

Wartość projektu: 934 311,88

Dofinansowanie z UE: 794 165,09

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Pow. Golub - Dobrzyń poprzez udział 91 ucz. w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy, wsparcie 53 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji 34 nauczycieli do 31.12.2020r.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie słabych obszarów wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych, TIK oraz kompetencji cyfrowych uczniów, rozbudzanie ich zainteresowań, wyrównywanie braków edukacyjnych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwój nauczycieli poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i  kompetencji. Projekt kierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych mieszczących się na terenach wiejskich gminy Kowalewo Pomorskie i gminy Ciechocin, a także nauczycieli pracujących w tych szkołach.

 

Wsparciem zostanie objętych 12 uczniów SP w Mlewie, 29 uczniów SP Świętosławiu i 50 uczniów SP w Ciechocinie oraz 34 nauczycieli pracujący w tychże szkołach.
Głównym założeniem projektu jest:
1. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz matematyczno - przyrodniczych uczniów w wieku młodszym;
2. rozwijanie kompetencji językowych;
3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
4. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
5. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów
7. podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli

 

Dla wszystkich chętnych osób chcących wziąć udział w projekcie będzie przeprowadzana rekrutacja.

 

Rekrutacja będzie miała miejsce na terenie każdej z trzech szkół biorących udział w projekcie. W czasie rekrutacji będą odbywać się spotkania informacyjne dla rodziców, w celu rozpropagowania informacji o możliwości udziału w projekcie każdego ucznia uczęszczającego do szkół biorących udział w projekcie, który spełnia odpowiednie kryteria. Informacje nt. projektu będzie można uzyskać w biurze projektu, sekretariatach szkół oraz stronach internetowych, podstawowe informacje na temat udziału w projekcie i uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które będą realizowane na terenie szkoły będą przekazywane przez wychowawców.
Dokumenty będzie można składać w sekretariatach szkół lub w biurze projektu.
Rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie odbędzie się w każdej ze szkół objętych wsparciem w projekcie.

 

W ramach projektu uczniowie klas I - III będą mogli uczestniczyć w:

- zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe

- zajęciach z robotyki i programowania

- zajęciach przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu naukowego rozwijających zainteresowania uczniów

- zajęciach rozwijających kompetencje językowe z j. angielskiego

- zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

- zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- terapii logopedycznej. 

- zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych

Nauczyciele podniosą kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych:

- Studia podyplomowe - Logopedia

- Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna

- Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna

- Szkolenie z wykorzystania eksperymentu naukowego

- Szkolenie z robotyki i programowania

- szkolenie z obsługi narzędzi TIK

 

W ramach projektu zostały zakupione przyrodnicze pomoce dydaktyczne oraz pomoce logopedyczne. Ponadto do sal lekcyjnych zostanie zakupionych 5 tablic interaktywnych oraz zostanie zmodernizowana pracownia komputerowa. Do zajęć z robotyki i programowania zostaną zakupione roboty i tablety. 

Data dodania: 2019-12-03 13:00:27
Data edycji: 2019-12-03 13:09:40
Ilość wyświetleń: 761

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

"Każdy rodzący się człowiek ma dla siebie osobną gwiazdę na niebie, która mu świeci, pokiela (dokąd) żyje."

Oskar Kolberg
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej